Team

Kai Lyon Profile

Kai Lyon

Co-President
Marjorie Wilson Profile

Marjorie Wilson

Co-President
Emily Gibson Profile

Emily Gibson

Treasurer
Peter Moosman Profile

Peter Moosman

Advisor
Daniel Flores Profile

Daniel Flores

Public Relations
Emily Thompson Profile

Emily Thompson

Advisor